Общ Устройствен План или Общинска Уродлива Политика (ОУП) City Master Plan or City Mediocrity Policies (CMP)

English text further down След година и половина като общински съветник на София вярвам, че се намираме на важен кръстопът – можем да изберем да продължим да поддържаме нашето по-скоро посредствено градско устройство или можем да посеем семената на един наистина красив град на бъдещето. Имайки предвид това, бих искал да потърся мнението на възможно…

English text further down
След година и половина като общински съветник на София вярвам, че се намираме на важен кръстопът – можем да изберем да продължим да поддържаме нашето по-скоро посредствено градско устройство или можем да посеем семената на един наистина красив град на бъдещето. Имайки предвид това, бих искал да потърся мнението на възможно най-широк кръг от хора относно устройствените планове на града ни.

Градското планиране е сходно с усилията за търсене на смисъла на живота. Всяко едно такова търсене обуславя цялото ни съществуване, а идеите и мечтите са човешкия принос към магията на живота и ето защо аз бих искал да открия начините, чрез които да внесем красиви мечти в процеса на градското планиране. Нищо хубаво не може да бъде създадено ако преди това не е мечтано.

София притежава две изключителни ценности, дадени ни от природата – планината и минералните води и също така две, направени от човека – римските сгради и градското устройство от началото на 20-те до края на 60-те години на миналия век.

С последните предложени промени в Общия устройствен план на София ние не развиваме нито едно от тези качества, както и не предлагаме никакво вдъхновение за бъдещето на София. Основната причина за това е отказът за ясно определяне и защита на обществения интерес. Противно на популярните политически възклицания на Маргарет Тачер (“There is no such thing as society”) и Бил Клинтън (“It’s the economy, stupid”), аз наистина вярвам, че понятието общество има смисъл и че, важна е политиката, а не икономиката.

Провалът в изработването на ясен, привлекателен и благонадежден Общ устройствен план не е провал на кмета, главния архитект или тяхната администрация. Това е провал на политиката като цяло, провал на Общинския съвет и провал на процедурата за обществено обсъждане на сложните и значими урбанистични въпроси. Администрацията постигна успех при защитата на инвеститорските интереси, а някои групи за натиск сполучиха в защитата на своите съкварталски интереси. Никой обаче не защити интересите на града.

Наскоро попитах един от читавите висши общински служители, занимаващи се с градоустройството:
„Защо в процедурата на градското планиране не са заложени никакви естетически критерии?”, на което отговорът бе: ”Но, г-н Заимов, вие искате да сваляте луната и звездите”.
И още един въпрос: „Дали новият ОУП би намалил корупцията при издаването на разрешения за строеж?”Отговорът: „Моите родители са адвокати и са ме учили да не отговарям на такива въпроси”. А именно тук се крие разковничето.Задачата на политиците е да искат „да свалят звезди” като същевременно ангажират всичките си усилия срещу злоупотребата с власт от страна на техните колеги и на бюрокрацията като цяло.

Списъкът с незададени и неотговорени въпроси е ужасно дълъг. Наред със стремежа за един по-красив град и за една по-справедлива процедура на градско планиране, ние трябва да се стремим и към подобряване на качеството на живот в града ни: Какво трябва да направим, за да усмихнем хората, как да направим градът ни по-приветлив, зелен и гостоприемен? Как можем да накараме хората да се чувстват повече, а не по-малко обвързани един към друг?
Много хора вече се опитват да дават добри градоустройствени и архитектурни решения. В тази връзка моля разгледайте първото издание на едно превъзходно събитие, в чиято организация участвах: sofiaarchitectureweek.com

Мечтата ми е създаването на една нова платформа за обсъждания, която да ни помогне да преодолеем настоящето патологично възпроизвеждане на грозотия и несправедливост.

Една добра дискусия би ни помогнала да създадем верните правила за архитектурни конкурси и би довела до включването на повече международни специалисти в изработването и оценката на градските и архитектурни планове.

Крайната цел е да постигнем съгласие за това как да се създават успешни, а не лоши устройствени планове и как да подобрим самата процедура на градско планиране. Ще ви бъда благодарен ако изпратите кратки и креативни критични бележки.

=================================================================================

After a year and a half as municipal councillor in Sofia I believe we are at a crossroads where we could choose to maintain the rather mediocre urban setting or we could generate the master plan for a beautiful city of the future. With this in mind, I would like to consult the widest possible audience on our urban development plans.

City planning is close to the search of the meaning of life. Any such search has to be attractive and life enhancing. The human world has added ideas and dreams to the magic of life and I would like to find ways to add beautiful dreams to the city planning process. Nothing is created unless you dream it first.

Sofia has two exceptional natural values – the mountain and mineral water; and two man made ones – Roman remnants and city planning from the early 1920s until the late 1960s.

With the latest proposed amendments to the City Master Plan we are not building on any of these qualities and we are not offering any inspiration for the future. The main reason is the refusal to define and defend the common interest. Contrary to popular recent political pronouncements I strongly believe that “There is such a thing as society” and “It’s all about politics, stupid”.

The failure to create a clear, attractive and reliable master plan is not a failure of the mayor, the city chief architect or their administration. It is a failure of politics, a failure of the Municipal Council and the public consultation process to discuss any complex and important urban questions. The administration has been successful in defending investor interests and some pressure groups have been successful in defending neighbourhood interests. No one defends the interests of the city.

Recently I asked a senior member of the city planning administration two questions:
“Why are there no aesthetic criteria in the master planning procedure?” to which the answer was: “You are asking for the moon, Mr. Zaimov” and “Would the new Master plan reduce the corruption in issuing building permits?”, to which it was: “My two lawyer parents have taught me not to answer such questions.”

Here precisely is the whole point. The purpose of politicians is to ask for the moon and to deploy their willpower against the abuse of power by their peers and by bureaucrats.

The list of unasked and unanswered questions is sobering. In addition to aiming for a more beautiful city and for making the whole process much more fair we should be improving the quality of life in the city: How do we make people smile, how do we make the city kinder, cooler and greener? How do we allow people to be more rather than less connected?

Many people are trying to promote good urban planning and good architecture. Please see the first edition of a marvellous conference I helped organise: sofiaarchitectureweek.com.

My dream is to create a new discussion platform which would allow us to overcome the pathological recreation of ugliness and unfairness. A good discussion would help us adopt proper rules for architectural competitions and involve more international professionals in the design and judgement of urban and architecture plans,

The ultimate goal is to agree on how to distinguish successful from bad city plans and to improve the planning process. I look forward to your concise and imaginative critical comments.

« Предишна публикация
Следваща публикация »

14 коментара

 • Rene Boesten

  City Master Plan or City Matrix Policies (CMP)

  City planning is touching upon one of the most challenging questions these days. Planning appears to
  be a dirty word: either from an “allergic” response to the dogmatic communist planning in Bulgaria or
  an “allergic” response to over-regulated systems in the Netherlands. Do we need to find a balance
  between no planning at all; the totally free market approach and the super detailed rules and
  regulations, made complete with an aesthetics commissions that decides what colours are allowed for
  my backdoor? Do we need to find a new balance between the individual interest of the free market
  and the public interests?
  Would this be a balance or a compromise that makes nobody really angry and makes nobody really
  happy? Planning as well as regulations assume that we know what the city will be in years to come.
  We plan it, assuming that we know future needs or we regulate it, assuming that we can avoid
  unwanted development. From the Netherlands and from Bulgaria we now know that both result in
  suffocation. Time to start looking into a totally different direction.

  The dream
  Actually we need to look into 2 different directions: one direction is to come up ideas of what the
  desired future of the city is: long term expectations and ambitions. Based on the natural and man
  made qualities of the city, based on “dreams” of what the city should be: how green, climate neutral,
  good mobility, jobs as well as recreation. When talking about the desired future, we talk about the
  quality of the city. Let us not forget that quality is a subjective term, therefore this is a job for
  politicians. Politicians can dream up their own city and try to convince the voters of their ideas and act
  as a political leader or involve the public in making this dream, adopt the ideas with the most support
  into their own ideas and act as a political representative, depending on their own views.
  The big challenge here is not to loose oneself in details and get lost in the problems of today but to
  maintain the broad perspective.
  Once we know more or less where we want to go, we can start working on how to get there. You want
  a green city? Does that mean more trees in the streets or more parks? Or both? You want a mobile
  city? Does that mean free access for cars everywhere or mass transport systems? You want high
  quality jobs? Does that mean university educated or job satisfaction? You want more industries?
  Does that mean building on green fields or restructuring old sites? All these issues are interconnected
  and experts are needed to find and use the benefits of these connections.
  The big challenge here is to find synergies and cross-over benefits and not to get lost in conflicts
  between the many issues that need to be addressed in urban planning.

  Back to reality
  It is a dream world where politicians have visions for the future and let the common interest prevail
  over the individual interests and where experts make independent assessments based on facts.
  Politicians these days seem to be afraid of “visions” but call this back to the people. Experts may work
  in a scientific way but we need to recognise that science is not value free, certainly not in urban
  planning and architecture. Although we need to dream about the future of the city, we need to keep
  firm ground in reality.
  It is clear that urban planning is not a one man job. Politicians are needed to ensure some level of
  ambitions and dreams, experts to ensure some level of realization and the public is needed to ensure
  that the plans are of a high quality and match the needs and wants of the inhabitants of the city.
  It all starts with recognising qualities such as natural assets and available resources and with
  ambitions to mobilize potential resources. If we don’t know where we want to go, we don’t know how
  to get there.

  Why is everybody afraid of public participation?
  Public participation is an essential part of modern day policy making and lets not forget that it is
  regulated by law. But public participation does not mean that politicians must do what the public puts
  forward or objects against. It is nothing more and nothing less than an instrument that contributes to
  quality of planning.
  Public participation in legal terms does not deal with the contents of the urban plan but with the
  motivations of the proposals in the urban plan. The urban plan must be robust enough, must be
  motivated well enough so that people understand the decisions made, that they understand that some
  decisions are not so nice for the individual but good for the total. That is why so many politicians and
  experts are afraid of public participation: it demands high quality, well motivated decision making and
  it limits individual interests.
  Public participation in non-legal terms deals with the contents of the urban plan. Involve people in the
  urban planning brings more support for the ambitions and creates understanding for the choices that
  have to be made. But that has some limitations: we all want our frontdoor to open up into the city
  centre, walking distance to the theatre and pub, to the airport, to our work. We all want our backdoor
  to open up into a park, with grand views, the silence of nature and lovely flowers. That is why so many
  politicians and experts are afraid of public participation: it demands that we listen to the individual
  opinions and confront the public with the choices made for the common interest and not the individual
  interest.

  What is good urban planning and good architecture?
  Good architecture is a mix of art and science. I don’t know a lot about art but I do know what I like and
  don’t like. Sometimes I see a building that blends in perfect with its surroundings, sometimes I see a
  building that makes a magnificent and contrasting statement of its own. It is up to the Art-architect to
  design it. I do know something about the science, about energy savings and climate neutral buildings,
  about the impact of the building on it’s surroundings and vice versa. It is up to the science architect to
  use the modern technologies and the social sciences about interactions between buildings and
  people.
  Good urban planning is a mix of social sciences and technologies, of ambitions and mobilizing
  potentials. The analysis tools for this are readily available: social and demographic modelling,
  intermodal traffic modelling, databases full of innovations for sustainable buildings etc, the Liveable
  Cities concept. The tools however only give options: the choices still have to be made. For this, my
  favourite is the People, Planet, Profit principle. This decision making tool ensures that the connections
  are made and maintained, that the synergy is found and used.

  What are the next steps?
  Make first of all a masterplan in general terms, if that does not fit into the ordinances of ZUT, give it
  another name: MasterVision. Not more than 10 pages and only to name the main issues. Make it on
  city level and put ambitions in it for the city as well as for the districts and for the connections between
  the districts. Make a matrix of ideas, ambitions, potentials that connect and support each other. Make
  it with a small team of politicians, experts and creative inhabitants. Make it with a time horizon of 30
  years but redo it every 5 years. Discuss it in the municipal council and publish it for public hearings.
  Use it to name the ambitions and potentials and use it as the basis for the more detailed masterplan
  or spatial plans.

  Why do I like Sofia?
  Sofia is not a very interesting city. It has only a few special landmarks, the centre is a weird mix of 19th
  century and 1970 boulevards, outside the centre is it as everywhere in the world: it seems that the
  1960’s and 1970’s only created architectural monsters. When I started my first project in Sofia, I
  found the mineral springs in the centre: students tea and a public bathhouse under construction.
  Great I thought, I love a good sauna and mineral bath, this will be ready when I am done with this
  project. That was in 1998 and it turned out to be the longest project I have ever done: I am still waiting
  for that soak. But Sofia is bristling with life, pubs and restaurants are everywhere, the music scene is
  great, whether you like classical or blues or house. Always people in the streets, walking,

 • Борис

  Първият политик, който чувам да говори по този начин. Не знам какви са шансовете ви да станете следващият кмет на София, но ви подкрепям.

 • Мария

  Чак ме хвана яд, че нищичко не разбирам от градоустройство. Затова ще кажа с прости думи няколкото неща, които според мен трябва да решава ОУП и много се надявам проектите за такъв и за ревизиите на настоящия да бъдат последователно публикувани и подлагани на обсъждане.

  1. Голямата трудност за обикновените граждани (като мен), е да разберат кои части на София се налага спешно да бъдат преустроени (застроени са негодни вече постройки и улици или такива, чиято годност изтича в следващите 5-10 години). Очаквам ОУП да има специален раздел с разбиаема оценка на това.

  2. Другият съществен въпрос – който е по-прост, но пак е трудно да се реши валидно с референдум без подобаваща информационна кампания преди него – е да расте ли градът още или да се възприеме политика на спиране на растежа без компромиси и двузначия никакви? (и инвестиране в изцяло подобряване на средата и мобилността – катастрофална в момента). На мен лично ми се струва, че растежът е безсмислен и на твърде висока екологична, обществена и икономическа цена. Но както казах – аз не съм уверена в компетентността си да преценя това. Ще ми се да мога да почета повече гледни точки по въпроса, за да си съставя окончателно мнение. Дотук – за 43 години -наблюдавам, че растежът на града води единствено и само до намаляване на качеството на живот в него.

  3. Изключително важен въпрос е също какво избираме по отншение на индустриите и града? Грубо казано – ще търсим ли чист вискотохнологичен индустриален заместител на Кремиковци или ще рехабилитираме щетите нанесени от това и други индустриални предприятия и ще правим един чист град в който ще са добре дошли само чисти производства. Част от този въпрос е и дали предвиждаме устройство, което насърчава ползването на зелени енергоизточници и дали ще преустройваме сегашните енергии системи на града към зелени и ако да – общината ще участва ли в собствеността им или не.

  4. Много ми се иска също ОУП да свърже инфраструктурата с „мечтите“ на строителните предприемачи по някакъв здрав и прост начин. Грубо казано – да споделят уважаемите строителни предприемачи с общината усилията и средствата нужни за изграждането на инфраструктурата към мечтнаните от тях обекти.

  5. Досега не съм виждала частен строителен предприемач, който да включва в обектите си публични пространства с нископрагов достъп (безплатни) от типа на градини, детски площадки, читалища, библиотеки, открити сцени и пр.Очаквам ОУП да ги „нарисува“ и също така – да ги вменява в задължение за изграждане ако попадат в области, в които частната предприемаческа инициатива изцяло е предвидено да се осъществява. Също грубо казано с всяко разрешение за строеж – пропорция от социална инфраструктура. Ако строитетлното начинание е малко и не стига пропроцията за изграждане на цяло парче от социолната инфраструктура – вноски заедно с таксата за строително разрешение, с които да се дофинансира изграждането на въпросната.

 • Шебек

  С две ръце подкрепям Мария!

 • предложение

  Като цяло като чета, какво ги питате, какво ви отговарят си мисля,че ситуацията при такова отношение е неспасяема.
  ето на тези места можете да видите хора, които няма да имат скоро шанс да направят каквото и да е било, а имат енергията и необходимото отношение към града и хората, за да действат към по-добро…

  http://www.youtube.com/profile?user=pknsofia&view=videos&sort=v

  http://whata.org/blog
  http://transformatori.net/
  http://morphocode.com/blog/

 • Зорница Димитрова Чукнийска

  Макар да не съм привърженик на сляпото копиране на процедури и начини на работа от други държави, в ползата от употреба на know-how на по-опитните си има непоклатима логика. Как работи административната машина в европейски столици, които харесваме, така че успява да формулира и защити обществения интерес, плюс частния, и градоустройствените усилия да дадат резултат, който харесват и гражданите, и гостите (ние)?
  Като цяло, както във всичко, и тук, ми се струва, си трябва основният принос да е на експерти, доказани професионалисти – те трябва да се издирят и поставят в центъра на обсъжданията и последващите конкретни градоустройствени действия…
  Двете неща, които най-често чувам да правят впечатление на гости (чужденци) са, че харесват София за това, че е доста „пешеходен“ град, за разлика от много други – това ще е чудесно да остане така (поне, ако не се подобри), и Витоша: в един мъглив период тази зима американец, който прекара една работна седмица в Хилтън и работехме заедно всеки ден, дойде в петък и ми каза: „Боже, чак днес като се събудих и се беше вдигнала мъглата видях, че имате планина в града. Защо не си ми казала?“. И понеже се оказа любител, в събота почти качихме Черни връх (ако зависеше от него, щяхме да го качим :) ). Та не е лошо и строителството пред Витоша (като например 10-етажните сгради без отстояние помежду си в Манастирски ливади) да се понаведе малко, за да може другия път като дойде г-на, когото споменах, пак да я види в ясно време…
  Поздравления за написаното в този пост от г-н Заимов.

 • Милена Рачева

  „„Защо в процедурата на градското планиране не са заложени никакви естетически критерии?”, на което отговорът бе: ”Но, г-н Заимов, вие искате да сваляте луната и звездите”.
  И още един въпрос: „Дали новият ОУП би намалил корупцията при издаването на разрешения за строеж?”Отговорът: „Моите родители са адвокати и са ме учили да не отговарям на такива въпроси”.“

  Според мен именно тук се крие причината за голяма част от проблемите на София. Всички тези хора, които описва г-н Заимов в статиите си всъщност не участват в подобрението и развитието на градоустройствения план. Те нямат дори елементарно желание да променят нещата просто, защото единствената им цел е да се облагодетелстват. За съжаление не можем да очакваме ефективни и рационални решения от тези „експерти“. Защото те нямат елементарен морал ако съдя по думите им.

  Вярвам все пак, че има доблестни хора като г-н Заимов, които биха могли да променят нещата. А нещата, които трябва да се променят за да бъдем по щастливи на мястото, където живеем не могат да се изброят с един коментар. Мисля, че трябва да се наблегне на озеленяването, на развитието на парковете и местата за отдих, да се забранят голяма част от строежите в пространствата между сградите, и много, много други. Но най-важното, което трябва да стане за да може това да се случи е хората, от които зависи всичко това да имат морал. Липсата на морални ценности винаги ще води до корупционни схеми, а наличието на такива винаги е причина за съзидателство и развитие. И тези неща не са от сега.

 • Дясен

  Прекрасен пост, г-н Заимов.

  Следях кампанията Ви за кмет преди 2 години, бих гласувал за Вас за кмет за София без да се замислям. Но въпросът е дали хората които се интересуват от проблемите които Вие повдигате са достатъчно. Силно се надявам да е така.

  С изключение на Бойко Борисов, дясното в България е елитарно, и кампанията Ви, колкото и стилна да беше, даже и самият Ви сайт затвърждава това впечатление. Някакси дясното стана последния рубеж на интелектуалците, и те някакси самодоволно гледат на останалите, и техните избиратели. Не виждам дясното да се бори за гласовете на болшинството хора в България, които не мислят за градска среда, и за философия, а мислят за най-обикновените неща.

  Защо не виждаме лидерите на дясното да общуват с работниците, с пенсионерите. Може би това е просто едно мое усещане за капсулирането на истинското дясно. Изключението е Бойко Борисов, които единствен търси обикновения човек на улицата, но го привлича не с идеите си (идеи?) а по-скоро като се моделира като човек комуто може да се вярва.

  Бих искал да видя дясно в България, което не е отражение на лявото, което не дели хората на наши и тяхни, а търси всеки глас. Ще ми се и Вашата кампания в бъдеще, (защото бих искал да гласувам за Вас като кмет) да проектира дясните ценности и достойствата Ви на нивото на обикновения човек.

  Успех!

 • http://pavel-yanchev.blogspot.com/ Павел Янчев

  На мен много ми харесва идеята на Рене Бостен – What are the next steps?

  Според мен голяма стъпка ще е не само изработването на тази стратегия, но и оформянето и по разбираем за публиката начин. Няма какво да се лъжем – градоустройството (както и политиката) изобщо не е лесна материя. А докато го обличаме в сложни планове и термини, след това каним публиката на обсъждане, очакваме тя да разбира какво е СмФ и ТгО и да взиме отношение по въпросите, резултатът все ще е такъв.

  Този проблем с неразбираемото градско планиране е редно да се реши с инвестиции в PR и обяснение на политиката на СО. Градоустройството трудно се обяснява с текстови новини и плоскостни планове в сайта на ДАГ или във фоайето на всяка община.

  Проекти от подобен тип се опитват да популяризират градските политики:
  http://awesome.goodmagazine.com/transparency/web/0904/livable-streets.html
  http://www.hewnandhammered.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/09/23/2514837019_ec6dd6d637_o.jpg
  http://movabletypo.net/horizonline/2005/09/dyett_bhatias_s.html

  Защо по билбордовете в София и из табла в градския транспорт не се появят подобни забавни картинки насочващи гражданите къде и как да се информират какви са вариантите за бъдещето на града. Така, когато дойде момент за общественото обсъждане, ще има по-информирано присъствие. Хората ще почувстват, че някой се опитва да им обясни нещо и сами ще се заинтересоват.

 • лозенчанка

  Помогнете да възтържествува правдата, помогнете да се върне ограбеното от децата на Лозенец – заменена детска градина от Борислав Бориславов

 • Кобург Велчев

  ДОКОГА така ??? Специално за интересчиите и посредствените персони: Борислав Бориславов, Иван Сотиров и Стефан Иванов, НЕ ми се дори говори. АКО те бяха кандидати в София, водачи или в челото на листите, лично аз и семеството ми НЯМАШЕ да гласуваме !!! АМАН от кариеристи и използвачи. Ненаситници. АКО не си седнат на задниците – да си ходят или да бъдат изключени.
  Бориславов, Сотиров, Иванов – ВЪН !!
  То и БОЙКО е тъп, ама поне е богата мутра и му личи ….. СМЯХ и сълзи !!

 • Фил

  До „лозенчанката“: тази детска градина вероятно е била построена на заграбен имот/парцел преди това, та е спорно кой кого е ограбил. Както и да е, явно не са могли или не са искали да го изплатят или да го заменят за друг общински и се е получило сегашното състояние. Не го одобрявам, но се е случило. Мен повече ме плаши ОУП-а, има ли начин той да не бъде приет и да се възложи нов, с конкурс? До кога DICK-ов ще прави каквото си иска в София?!?

 • http://www.probujdane.com Павел Лазаров

  Като имам повече време, ще пиша подробно, но държа да споделя веднага следното.

  Ключовата фраза на г-н Заимов, според мен, е „Градското планиране е сходно с усилията за търсене на смисъла на живота.“

  За това именно говорят Ернст Шумахер в „Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered“, 1973 г., и Леополд Кохр в „The City Of Man: The Duke Of Buen Consejo“, Univ. Puerto Rico, 1976.

  Поздравления за публикацията, г-н Заимов!

 • http://www.probujdane.com Павел Лазаров

  Ето една препратка към ценните идеи на Леополд Кохр.

  Ключовите фрази са:
  – Futility of Rapid Transit System,
  – From Bad to Worse,
  – Effective versus Numerical Population Size,
  – The Ignored Velocity Factor,
  – Jam Cure through Urban Contraction,
  – Back to the Neighbourhood,
  – Live Where You Work,
  – The Lure of Inner City,
  – Return by Ministerial Persuasion,
  – Rank,
  – Location and Chic,
  – Residential Prestige,
  – Economics of Pedestrianism,
  – Urbanization of Suburbs,
  – Vital Role of Aesthetics,
  – Architectural versus Urban Beauty.

  Започва на стр. 17 в този документ http://www.cesc.net/adobeweb/radcon/work.pdf

  Започва така:
  „One thing seems certain: rapid-transit systems will not contribute a thing to the solution of traffic
  congestion. They will make a bad situation worse. This has happened in every community where such a
  system has been adopted. Can anyone name the city whose traffic situation is better today than it was last
  year? Or five years ago? Or fifty years ago? There is none.
  The reason for this is that more traffic arteries invariably engender not less but greater traffic pressure.
  And since traffic pressure grows at a geometric ratio with every arithmetic increase in traffic facilities, it
  follows that, …“

  http://www.cesc.net/adobeweb/radcon/work.pdf