Заседание 10 на СОС – 10.04.08

Коментари от заседанието: Точка 3. За. Наредбата е проблемна, но се гласува съвместно с промяната за кинаджиите, което е важно. За това подкрепих. (Писмо на кинаджиите). Точка 13. Видеонаблюдението е грешна практика, създава грешни навици и поведение и ще съжаляваме сериозно за тази нова практика. Точка 16. Скандално поведение на администрацията. Точка 17. Против за…

Коментари от заседанието:

Точка 3.
За. Наредбата е проблемна, но се гласува съвместно с промяната за кинаджиите, което е важно. За това подкрепих. (Писмо на кинаджиите).

Точка 13.
Видеонаблюдението е грешна практика, създава грешни навици и поведение и ще съжаляваме сериозно за тази нова практика.

Точка 16.
Скандално поведение на администрацията.

Точка 17.
Против за да подчертая, че парите се управляват зле и са в Общинската Администрация.

Точка 18.
Въздържал се, за да няма паркместа върху тротоарите.

Точка 19.
Поради мое желание за участие се увеличи броя с още един човек от БСП и ГЕРБ.

Точка 20.
Защитавам създаването на истински парк. В момента се удоволетворява създаването на съд и желанието на инвеститорите на БДЖ да строят 20-етажни сгради. Според мен в новия парк трябва да има единствно сграда на Софийски Градски Съд и зелени площи.

Точка 21.
Има неуредици – въздържал се

Точка 22.
Профсъюзната школа не се приватизира. Би трябвало Общината да се разпореди.

Точка 24.
Продължение на далавераа Софийска Вода. ГЕРБ нямаха достаъцно гласове и ги получиха от СДС.

Точка 27.
Със сигурност списанието не е добро, но реших да не противореча на Желев.
Пример за това когато съм сам срещу всички в очевидно грешно или неоптимално похарчени пари.

Статия от mediapool.bg: СОС издава най-скъпото българско списание

Точка дневен ред / Заглавие / Мартин Заимов

01/10.04.2008
Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци. .

02/10.04.2008
Питане № 93-00-3021/01.04.2008г. от г-н Кирил Арсов – общински съветник, ликвидиране на нерегламентирано сметище на ул. „Петуния”, кв. „Илиянци”, район „Надежда”. .

03/10.04.2008
Заповед № 0900-3016/25.03.2008г. от областния управител на област София за връщане за ново обсъждане на Решение № 82 по Протокол № 7/28.02.2008г. на СОС на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. /допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община/
… За

04/10.04.2008
Доклад № 93-00-3024/03.04.2008г. определяне на числеността, избор на ръководство и попълване на поименния състав на Постоянната комисия по демографска политика и превенция на социални рискове. Докл. Андрей Иванов .

05/10.04.2008
Доклад № 66-00-1532/10.12.2007г. и писмо № 93-01-329/19.03.2008г. приемане на Общинска стратегия за психично здраве. Докл. Бойко Борисов .

06/10.04.2008
Доклад № 93-00-70/29.02.2008г. предложение за разкриване на седем работни места в заведенията за социални услуги към Дирекция „Социални дейности” при Столична община за хора с увреждания по Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания, считано от 04.03.2008 г. Докл. Бойко Борисов
… За

07/10.04.2008
Доклад № 93-01-268/04.03.2008г. промяна в начина на финансиране на обслужващи звена в сферата на системата на народната просвета – Столичен център за работа с деца /СЦРД/ и Софийска ученическа спортна школа /СУСШ/. Докл. Бойко Борисов .

08/10.04.2008
Доклад № 93-01-3003/24.03.2008г. допълнителна численост на персонала за социална услуга „Асистент за независим живот”. Докл. Бойко Борисов
… За

09/10.04.2008
Доклад № 93-01-3004/24.03.2008г. промяна на средната брутна работна заплата на ОП „Социален патронаж”. Докл. Бойко Борисов
… За

10/10.04.2008
Доклад № 93-00-3003/25.03.2008г. промяна на средната месечна брутна работна заплата в специализираните институции и социалните услуги в общността. Докл. Бойко Борисов
… За

11/10.04.2008
Доклад № 08-13-97/07 г./17.03.2008г. обявяване на търг с явно наддаване за продажба на вещи – частна общинска собственост, представляващи стари машини и инвентар ползвани от бившия МУЦТПО, находящи се в партерния етаж от сградата 101 СОУ „Бачо Киро”, ул. „Мърквичка”, район „Надежда”. Докл. Бойко Борисов
… За

12/10.04.2008
Доклад № 93-00-85/19.03.2008г. участие на Столичната община в проекти по европейската програма URBACT II. Докл. Бойко Борисов
… За

13/10.04.2008
Доклад № 93-00-3002/25.03.2008г. създаване на звено за видео наблюдение на общинските училища и детските градини. Докл. Бойко Борисов
… Въздържал се

14/10.04.2008
Доклад № 93-00-3008/26.03.2008г. откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на част от улица от западната граница на ПИ 399, о.т. 277, о.т. 327, о.т. 333 и о.т. 338, кв.58, 59, 80, 82а, 82б, 83 и 101 м. „Манастирски ливади – Изток”, с инвестиционни намерения за изграждането й от „БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН” ЕАД, по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС. Докл. Бойко Борисов
… За

15/10.04.2008
Доклад № 08-23-110/20.03.2008г. преобразуване на 201-во Средно общообразователно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, в 201- во Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Лозен, район „Панчарево”. Докл. Бойко Борисов
… Против

16/10.04.2008
Доклад № 93-00-3012/04.04.2008г. рекратяване на дискусията
… Против

16/10.04.2008
Доклад № 93-00-3012/04.04.2008г. изменение на Решение № 166 по Протокол № 9/27.03.2008г. на СОС. /споразумения за изменение на договори за концесия на фирмите „ВОЛФ 96″ ООД, „ДИТЦ“ АД и „ЧИСТОТА СОФИЯ“ АД/. Докл. Бойко Борисов
… Против

17/10.04.2008
Доклад № 93-01-3105/03.04.2008 г. годишен прогнозен анализ и годишна програма на СОПФ за 2008 г. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… Против

18/10.04.2008
Доклад № 93-00-78/14.03.2007г. промяна на обхвата на режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”. Докл. Велизар Стоилов
… Въздържал се

19/10.04.2008
Доклад № 66-02-296/12.03.2008г. промяна в състава на работната група за координация и контрол на дейностите по изработване на проекта за изменение на общия устройствен план на СО, назначена с Решение по Протокол №114 № 693/19.07.2007г. на СОС. Докл. арх. Петър Диков
… За

20/10.04.2008
Доклад № 66-02-3065/01.04.2008г. отлагане на доклада.
… За

20/10.04.2008
Доклад № 66-02-3065/01.04.2008г. прекратяване на разискванията
… Въздържал се

20/10.04.2008
Доклад № 66-02-3065/01.04.2008г. възлагане на изменение на плана за регулация и застрояване на м.”ГГЦ Зона Б 5-4”, кв1, 1а, 1б и 1в с цел отреждане на терен за нуждите на съдебната система – СГС и свързаните с него други органи на съдебната система. Докл. арх. Петър Диков
… Въздържал се

21/10.04.2008
Доклад № 12-00-213/07.03.2008г. приемане на правния анализ на „Софинвест” ЕООД и включване на обособени обекти от дружеството в Приложение № 2 към ГОПРП за 2008 г. Докл. Данаил Кирилов
… Въздържал се

22/10.04.2008
Доклад № 12-00-229/13.03.2008г. допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2008 г. Докл. Данаил Кирилов
… Против

23/10.04.2008
Доклад № 12-00-230/13.03.2008г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост. Докл. Данаил Кирилов
… За

24/10.04.2008
Доклад № 93-01-3110/04.04.2008г. прекратяване на разискванията
… Против

24/10.04.2008
Доклад № 93-01-3110/04.04.2008г. конкретизиране на задачите на представителя на „ВиК” ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД насрочено за 10.04.2008г., отправяне на допълнително предложение по точка 3 от дневния ред на общото събрание. Докл. Данаил Кирилов
… Против

24/10.04.2008
Доклад № 93-01-3110/04.04.2008г. прегласуване на точката
… Против

25/10.04.2008
Доклад № 2600-3499/0..04.2008 г. определяне на представител на Столичната община в общото събрание на акционерите на „Топлофикация – София” АД както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 11.04.2008г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Докл. Данаил Кирилов
… За

26/10.04.2008
Доклад № 93-00-73/06.03.2008г. даване съгласие за закупуване на годишен абонамент на списание „Столична община”. Докл. Николай Желев
… Въздържал се

27/10.04.2008
Доклад № 93-00-74/07.03.2008г. дофинансиране на дирекция „Култура” за проява от културния календар на общината: „Международен филмов фестивал – СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ”. Докл. Петър Гюзелев
… За

28/10.04.2008
Доклад № 93-00-3020/01.04.2008г. финансиране на международен театрален проект „Андромаха”. Докл. Роберт Янакиев
… За

29/10.04.2008
Доклад № 62-00-413/07г./13.03.2008г. поставяне на паметна плоча-барелеф на Ивайло Петров. Докл. Малина Едрева .

30/10.04.2008
Доклад № 94-Е-208/04г./01.02.2008г. прехвърляне безвъзмездно правото на собственост върху УПИ X – 1386, кв. 104 а, гр. Банкя – частна общинска собственост на основание АОС № 54 /06.051997г. на район „Банкя” на Елена Иванова Петрова. Докл. Рангел Марков
… За

31/10.04.2008 Доклад № 08-24-5/16.01.2008г. именуване на новоизградена улица в район „Банкя” с името „Елиса”. Докл. Рангел Марков .

32/10.04.2008
Доклад № 26-00-4797/07г./18.02.2008г. дублиране името на ул. „Бел камък” в район „Връбница”. Докл. Бойко Борисов .

33/10.04.2008
Доклад № 93-00-3031/07.04.2008г. одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в райони в Столична община. Докл. Бойко Борисов .

34/10.04.2008
Доклад № 62-00-3030/07.04.2008г. осигуряване на допълнителни финансови средства за строителство на нови детски градини, разширение на съществуващи детски заведения и ремонтни дейности в общински учебни и детски заведения през 2008г. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков .

35/10.04.2008
Доклад № 93-01-3108/07.04.2008г. финансиране със средства от СОПФ строително-монтажни работи за изграждане на фронт-офис в районите „Връбница”, „Илинден” и „Надежда”. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков .

36/10.04.2008
Доклад № 93-00-3032/08.04.2008г. партньорство на СО по проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ по ОП „Регионално развитие”. Докл. Бойко Борисов

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари