Заседание 11 на СОС – 24.04.08

Коментари от заседанието: Точка 13. При тази цена на акциите оценяваме банката на 25 мил. лева, което очевидно ще подцени продажбата на нашето акционерно участие, когато то бъде на дневен ред. Точка 16. Пълна неяснота за работата на Интер Експо Център, в които имаме 17%. Точка 18. Не одобрих състава на така наречения Творчески Съвет….

Коментари от заседанието:

Точка 13.
При тази цена на акциите оценяваме банката на 25 мил. лева, което очевидно ще подцени продажбата на нашето акционерно участие, когато то бъде на дневен ред.

Точка 16.
Пълна неяснота за работата на Интер Експо Център, в които имаме 17%.

Точка 18.
Не одобрих състава на така наречения Творчески Съвет. Не мога да подкрепя приоритетите и методиката за оценка на програмата, защото съм убеден в грешните им решение в бъдеще.

Точка 19.
За 8 години 5 мил. лева за 70 000 убити или обработени кучета. Проблем все още има. Шефът на Екоравновесие ме убеди, че ще се справи с контрола върху домашните кучета, което е единственото решение на проблема.

Точка 22.
Недостатъчно ясно предложение за замяна.

Точка 30.
Неразбираемо.

Точка 31.
По усет – неразбираемо.

Точка 34. За ЕБВР
Юнайтид Ютилитис и ЕБВР трябва да си отидат! Постигнатото подобрение в договора показва, че ЕБВР биха приели всяко наше искане. Струва ми се, че без мое участие в комисията нямаше да се постигнат и тези подобрения.

Точка 36.
Несигурност и лошо управление.

Точка дневен ред / Заглавие / Мартин Заимов

01/24.04.2008
Полагане на клетва от кмета на село Локорско. .

02/24.04.2008
Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци. .

03/24.04.2008
Питане № 93-01-3122/04.04.2008г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, извършени от Столичната община разходи за балиране, съхранение, транспортиране и депониране на отпадъци. .

04/24.04.2008
Питане № 93-01-3133/07.04.2008г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, наложителна промяна на организацията с пътни знаци на платеното паркиране в Синята зона на столицата. .

05/24.04.2008
Питане № 93-01-3215/14.04.2008г. от г-н Владимир Кисьов – общински съветник, създаване на нормални условия за функциониране на Интер Експо Център – София. .

06/24.04.2008
Питане № 93-01-3240/14.04.2008г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник, установени нарушения в столичния автотранспорт. .

07/24.04.2008
Доклад № 93-00-62/21.02.2008г. определяне състава на Централна местна комисия при СО по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане. Докл. Бойко Борисов .

08/24.04.2008
Доклад № 93-00-3055/17.04.2008г. изменение на правилника за организацията и работата на СОПФ. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… Против

09/24.04.2008
Доклад № 93-01-3037/08.04.2008г. осигуряване на финансови средства от СОПФ за изграждане на „Подводящ на Главен колектор № 2 в участъка от бул.”Искърско шосе” до заустването му в съществуващ колектор – І и ІІ етап”, район Искър. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… За

10/24.04.2008
Доклад № 93-01-3241/17.04.2008г. финансиране със средства от СОПФ изграждането на трамваен релсов път на Столичния електротранспорт. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… За

11/24.04.2008
Доклад № 12-00-3054/02.04.2008г. отмяна на Решение № 658 по Протокол № 61 от 13.10.2005 г. на Столичния общински съвет. Докл. Данаил Кирилов
… За

12/24.04.2008
Доклад № 12-00-3093/08.04.2008г. промяна на Решение № 104 по Протокол № 7 от 28.02.2008г. на Столичния общински съвет, частта му определения метод за извършване на приватизация за обект – общинска собственост. Докл. Данаил Кирилов .

13/24.04.2008
Доклад № 12-00-3125/15.04.2008г. прехвърляне на Столична община правото на собственост /джиросване/ на 92 броя акции от капитала на „Общинска банка” АД, собственост на „Улично осветление” ЕАД и „Елаците Мед” ЕАД – собственик на 100 % от капитала на „Улично осветление” ЕАД. Докл. Данаил Кирилов
… Въздържал се

14/24.04.2008
Доклад № 12-00-3126/15.04.2008г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост. Докл. Данаил Кирилов
… За

15/24.04.2008
Доклад № 12-00-3127/15.04.2008г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост. Докл. Данаил Кирилов
… За

16/24.04.2008
Доклад № 15-00-3084/17.04.2008г. определяне на представители на СО в общото събрание на акционерите на „Интер Експо Център” АД, както и конкретизиране на техните задачи по повод насроченото за 14.05.2008г. общо събрание. Докл. Данаил Кирилов
… Въздържал се

17/24.04.2008
Доклад № 29-00-3019/17.04.2008г. определяне на представител на СО в общото събрание на съдружниците в „ДКЦ ХХІІІ – София” ООД. Докл. Лилянда Еленкова .

18/24.04.2008
Доклад № 93-00-3030/113.04.2008г. утвърждаване на приоритети и сесии за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2008г. и методика за оценка и класиране на проекти, финансирани по Програмата. Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев
… Против

19/24.04.2008
Доклад № 93-00-3057/17.04.2008г. приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Столична община за периода 2008 – 2011 г. Докл. Мария Бояджийска
… За

20/24.04.2008
Доклад № 93-00-3029/07.04.2008г. процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка № 08-18-202/2007 г. Докл. Росен Желязков .

21/24.04.2008
Доклад № 93-00-3033/08.04.2008г. процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-17-61/2007 г. Докл. Росен Желязков
… За

22/24.04.2008
Доклад № 93-00-3034/08.04.2008г. процедура по § 6, ал. 5 във връзка § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-17-277/2007 г. Докл. Росен Желязков
… Въздържал се

23/24.04.2008
Доклад № 93-00-3035/08.04.2008г. процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-16-225/2007 г. Докл. Росен Желязков
… За

24/24.04.2008
Доклад № 93-00-3037/09.04.2008г. процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-11-91/2006 г. Докл. Росен Желязков
… За

25/24.04.2008
Доклад № 26-00-3390/09.04.2008г. процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, по преписка 08-16-303/2007 г. Докл. Росен Желязков
… За

26/24.04.2008
Доклад № 6602-3235/17.04.2008г. проект за ПУП – план за регулация и застрояване за м. „Хан Богров” – землище на с. Горни Богров. Докл. арх. Петър Диков .

27/24.04.2008
Доклад № 93-00-3056/17.04.2008г. закупуване на земеделски имот № 038011, м. „Садината”, намиращ се в землището на с. Яна, район „Кремиковци”, собственост на Цоца Станкова Варадинова, Мария Бисерова и Симеон Станков Христов, във връзка с изграждането на съоръжение за третиране на не опасни битови отпадъци. Докл. Мария Бояджийска
… За

28/24.04.2008
Доклад № 93-00-3015/28.03.2008г. определяне на месечна сума за лични разходи на курсисти – сираци, без лични доходи, обучаващи се в Социален учебно-професионален център „Княз Борис І”. Докл. Албена Атанасова
… За

29/24.04.2008
Доклад № 06-00-143/07г./21.03.2008г. увеличаване щатната численост на ОКИ „Красно село” и включване на Струнен квартет „Димов” в структурата и щата на Дома за 2008г., предоставянето на статут на общински състав и завишаване бюджета на Дирекция „Култура и образование”, отдел „Култура”. Докл. Пламен Църноречки .

30/24.04.2008
Доклад № 94-П-22/04г./07.03.2008г. отмяна на Решение № 180 по Протокол № 27, т.173 от 27.07.2001г. на СОС, и обявяване на търг за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляваща УПИ V-общ., кв.34, м.”бул.Ломско шосе”. Докл. Младен Младенов
… Въздържал се

31/24.04.2008
Доклад № 94-П-22/04г./07.03.2008г. прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ-общ., кв.34, м.”бул.Ломско шосе” чрез изкупуване на общинската част от съсобственика „БУЛКОМ- ГАЗ” ООД. Докл. Младен Младенов
… Въздържал се

32/24.04.2008
Доклад № 93-00-3025/03.04.2008г. поставяне на паметна плоча на Марта Попова. Докл. Малина Едрева .

33/24.04.2008
Доклад № 93-01-3271/18.04.2008г. отпускане на еднократна помощ за лечение на г-жа Даниела Цанева – директор на дирекция „Общинска икономика” на СО. Докл. Юлия Ненкова
… За

34/24.04.2008
Доклад № 93-00-3062/21.04.2008г. одобрение на изменение на Договори за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР и „Софийска вода” АД и Юнайтид Ютилитис. Докл. Минко Герджиков
… Против

35/24.04.2008
Доклад № 15-00-3083/23.04.2008г. провеждане на преговори за изкупуване на 580 броя поименни акции от капитала на „Интер Експо и Конгресен център“ АД. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… За

36/24.04.2008
Доклад № 93-00-3066/23.04.2008г. определяне на представители на Столичната община и „Столичен медицински холдинг“ ЕАД – в ликвидация, в общите събрания на съдружниците/акционерите на дъщерните на холдинга дружества. Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова
… Въздържал се

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари