Заседание 9 на СОС – 27.03.08

Коментари от заседанието: Точка 4. Въздържах се, защото смятам, че такива комисии трябва да се приемат с единодушие постигнато предварително. Точка 6. Против. БСП постигна отлагане и кмета се съгласи да продължим да субсидираме тази дейност, което значи продължаване на сегашното лошо качество и недостиг. Точка 8. Против. Направих предложение финансирането на училищата да се…

Коментари от заседанието:

Точка 4.
Въздържах се, защото смятам, че такива комисии трябва да се приемат с единодушие постигнато предварително.

Точка 6.
Против. БСП постигна отлагане и кмета се съгласи да продължим да субсидираме тази дейност, което значи продължаване на сегашното лошо качество и недостиг.

Точка 8.
Против. Направих предложение финансирането на училищата да се обвърже със създаването на настоятелства и тяхно участие във взимането на решения. То не бе подложено на гласуване.

Точка 9.
Въздържал се. Няма обяснение и няма предложение за това как да се използват помещенията и какво да се случи по-нататък.

Точка 14.
Против. Пълно безредие в наименованието на улици. Всичко се прави и решава на парче и хаоса продължава. Трябва цялостно уреждане и стриктна процедура.

Точка 18.
Въздържал се. Безредие в решаването на въпроса за детските градини.

Точка 19.
Против. Въпреки, че в текста изглежда, че се отнема възможността за строителство по същество се търси друг инвеститор.

Точка 20.
Против. Скандално! Защо? Скоро ще добавя обяснението поддържано и от множество български артисти.

Точка 21.
Против. Също като точка 19.

Точка дневен ред / Заглавие / Мартин Заимов

01/27.03.2008
Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.
.

02/27.03.2008
Питане № 93-00-57/22.02.2007г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно разрушен и неизползваем подлез на бул. „България” при последната спирка на трамвай № 7.
.

03/27.03.2008
Питане № 93-01-330/19.03.2008г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 10 по Протокол № 3 от 06.12.2007г. на Столичния общински съвет за актуализиране бюджета на Столичната община.

04/27.03.2008
Доклад № 93-00-81/18.03.2008г. избор на Комисия по номинация на обществен посредник на Столична община.Докл. Андрей Иванов

05/27.03.2008
Доклад № 93-00-88/20.03.2008г. създаване на комисия.

06/27.03.2008
Доклад № 93-00-68/26.02.2008г. Оттегляне на доклада
… Против

07/27.03.2008
Доклад № 93-00-86/19.03.2008г. промяна в структурата на Столичния инспекторат. Докл. Бойко Борисов.
.

08/27.03.2008
Доклад № 93-00-87/20.03.2008г. въвеждане на делегирани бюджети в училищата през 2008г. Докл. Бойко Борисов
… Против

09/27.03.2008
Доклад № 29-00-2/28.01.2008г. приключване ликвидацията на „Стоматологичен център X – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд. Докл. Бойко Борисов
… Въздържал се

10/27.03.2008
Доклад № 93-00-67/26.02.2008г. удължаване срока на ликвидация на „Медико-техническа лаборатория XVI – София” ЕООД, „Стоматологичен център XIII – София” ЕООД, „Стоматологичен център XXVIII – София” ЕООД и „Красна поляна” ЕООД и определяне на възнагражденията на ликвидаторите на дружествата. Докл. Бойко Борисов
… За

11/27.03.2008
Доклад № 93-00-69/29.02.2008г. разкриване на 72 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на град София. Докл. Бойко Борисов … За

12/27.03.2008
Доклад № 08-18-157/05.03.2008г. откриване производство по отчуждаване, на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от изграждане на улица от о.т. 318а-о.т.318б-о.т.318в до о.т.318г, кв. 64а, м. „Горна баня”, по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост. Докл. Бойко Борисов
… За

13/27.03.2008
Доклад № 93-00-75/10.03.2008г. провеждане на процедура по промяна на предназначението на земи и изключване от горския фонд за имоти № 002222 и № 903019 от картата на възстановената собственост на землище Бистрица и имот № 027162 от картата на възстановената собственост на землище Железница, район „Панчарево”, във връзка с изграждането на пречиствателни станции за питейна вода „Янчовска”, „Стара река” и „Железнишка”, които са част от проект „Воден сектор на гр. София”, финансиран по Програма ИСПА. Докл. Бойко Борисов .

14/27.03.2008
Доклад № 94-С-76/21.02.2008г. именуване на улица. Докл. Бойко Борисов
… Против

15/27.03.2008
Доклад № 12-00-192/28.02.2008г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост. Докл. Данаил Кирилов
… За

16/27.03.2008
Доклад № 12-00-212/07.03.2008г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост. Докл. Данаил Кирилов
… За

17/27.03.2008
Доклад № 93-01-134/07.03.2008г. безвъзмездно предоставяне на средства от СОПФ за модернизация на 9 трамвайни мотриси тип Т6М-700. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… За

18/27.03.2008
Доклад № 93-01-147/07.03.2008г. и допълнение № 93-01-147/21.03.2008г. финансиране със средства от СОПФ направление „Инвестиции и придобиване на ДМА” за инженеринг на двуетажна експериментална детска градина за две групи /50 деца/ в с. Казичене, район „Панчарево”. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков.
… Въздържал се

19/27.03.2008
Доклад № 26-00-6302/07г.//06.02.2008г. отмяна на Решение № 637/27.07.2006 г. на СОС за замяна на общински имот и на Решение № 374/26.04.2007 г. на СОС за изменение на Решение № 637/27.07.2006 г. на СОС. Докл. Таня Георгиева
… Против

20/27.03.2008
Доклад № 66-00-689/20.03.2008г. утвърждаване състава на Творческия съвет на Столична програма „Култура”. Докл. Малина Едрева
… Против

21/27.03.2008
Доклад № 66-02-295/12.03.2008г. одобряване на ПУП План за застрояване за поземлен имот № 576, м. Ливадето, с. Кривина, район „Панчарево”. Докл. арх. Петър Диков

22/27.03.2008
Доклад № 08-03-199/07г./18.02.2008г. поправка на техническа грешка в Решение № 73 по Протокол № 6, т.16 от 05.02.2008г. на Столичния общински съвет. Докл. Ева Сеизова

23/27.03.2008
Доклад № 08-03-50/29.02.2008г. кандидатстване на район „Възраждане” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161 РО 001/1.1-01/2007 за цялостно обновяване на „Образцово народно читалище „АУРА”. Докл. Ева Сеизова
… За

24/27.03.2008 Доклад № 08-04-21/18.02.2008г. удължаване на срока на Договор за отдаване под наем на недвижим нежилищен общински имот № НИ – 04-24/10.12.2004г. на част от общински имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 477/20.09.2000г., находящ се на ул. „Васил Друмев ”№34. Докл. Пенка Арменкова
… За

25/27.03.2008
Доклад № 08-08-11/16.01.2008г. безвъзмездно предоставяне за управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – „Слатина”, филиал „Изгрев”, на част от недвижим имот – публична общинска собственост. Докл. Панайот Бончев
… За

26/27.03.2008
Доклад № 08-21-15/21.01.2008г. промяна на статута на имот, публична общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен храм в кв.Гниляне, район „Нови Искър” Докл. Валентин Котов
… За

27/27.03.2008
Доклад № 26-00-1593/26.02.2008г. изменение и допълнение на Решение № 16 по Протокол № 8/23.01.2004г. и Решение № 371 по Протокол № 107/26.04.2007г. на СОС. Докл. Данаил Кирилов, Орлин Иванов, Радослав Тошев
… Въздържал се

28/27.03.2008
Доклад № 93-00-3012/26.03.2008г. Прекратяване на разискванията.
… Против

28/27.03.2008
Доклад № 93-00-3012/26.03.2008г. Съкращаване на срока
… За

28/27.03.2008
Доклад № 93-00-3012/26.03.2008г. споразумения за изменение на договори за концесия на фирмите „ВОЛФ 96″ ООД, „ДИТЦ“ АД и „ЧИСТОТА СОФИЯ“ АД.
… Въздържал се

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари