Заседание 5 на СОС – 17.01.08

Коментари от заседанието: Точка 7 и 10. Лоши предложения Точка 12. Предложението беше неясно и непълно. Предложих да се отложи, което се прие и предизвика създаването на специална комисия. Точка 13. Бизнес плана на софийска вода е непълен и некачествен и изразява неспособността на СО и на СОС да наложи качествено управление. Не успях да…

Коментари от заседанието:

Точка 7 и 10.
Лоши предложения

Точка 12.
Предложението беше неясно и непълно. Предложих да се отложи, което се прие и предизвика създаването на специална комисия.

Точка 13.
Бизнес плана на софийска вода е непълен и некачествен и изразява неспособността на СО и на СОС да наложи качествено управление. Не успях да предизвикам подобрение, но допринесох за това соф. вода и ЕБВР да направят специално представяне пред СОС, което беше скандално лошо но не предизвика никаква промяна във взаимната работа.

Точка 15.
Общинските жилища не бива да намаляват

Точка 19.
Смяната в последния момент на ликвидаторите на медицинския холдинг беше грешка и най-вероятно беше мотивирано от желание за ръчно управление от страна на ГЕРБ

Точка 23.
Типичен скандален случай за управелние на градоустройството в София – още преди 90-та е имало предвидена улица, която не е направена защото МВР не било съгласно и сега даваме на Главбулгарстрой тази площ за да строи.

Точка 24.
Може би разумно решение, но лошо представено и аргументирано

Точка дневен ред / Заглавие / Мартин Заимов

01/17.01.2008
Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.
.

02/17.01.2008
Питане № 93-00-2/07.01.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно проекта за превръщане на хотел „България” в мултифункционален търговски център.
.

03/17.01.2008
Питане № 93-00-3/07.01.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно неизпълнение на Закона за концесиите и на решение на СОС за въвеждане на система за контрол на концесиите, предоставени от Столична община.
.

04/17.01.2008
Питане № 93-01-16/09.01.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно празничната новогодишна и коледна украса на София.
.

05/17.01.2008
Питане № 93-01-17/09.01.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно използването на сол и луга при почистването на снега в града.
.

06/17.01.2008
Доклад № 93-00-361/15.12.2007 г. относно изменения и допълнения на Наредбата за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”.Докл. Анета Георгиева
……….. За

07/17.01.2008
Доклад № 93-00-8/10.01.2008 г. относно промени в съставите на СОАП и СУСОПФ.Докл. Андрей Иванов
……….. Въздържал Се

08/17.01.2008
Доклад № 93-00-367/28.12.2007 г. относно приемане на годишната задача за дейност „ЧИСТОТА” – концесионери за 2008г.Докл. Бойко Борисов
……….. За

09/17.01.2008
Доклад № 93-01-1220/20.12.2007 г. относно приемане и одобряване за 2008г. на: план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и/или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.Докл. Бойко Борисов
……….. За

10/17.01.2008
Доклад № 93-00-6/10.01.2008 г. относно промени в съставите на съвета на директорите на общински фирми.Докл. Данаил Кирилов
……….. Въздържал Се

11/17.01.2008
Доклад № 93-00-11/14.01.2008 г. относно създаване на Временна комисия за анализ и предложения за преобразуване и преструктуриране на дейността на търговски дружества с общинско имущество.Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Димитър Бъчваров, Жельо Бойчев, Кирил Арсов, Тодор Попов
……….. За

11/17.01.2008
Доклад № 93-00-11/14.01.2008 г. Предложение от г-н Андрей Иванов, направено в зала.
……….. За

12/17.01.2008
Доклад № 26-00-5432/07г./10.01.2008 г. относно съгласие от Столична община за сключване на Договор за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР.Докл. Бойко Борисов
……….. За

13/17.01.2008
Доклад № 26-00-7533/07г./10.01.2008 г. Предложение от г-н Мартин Заимов за отлагане разглеждането на доклада.
……….. За

13/17.01.2008
Доклад № 26-00-7533/07г./10.01.2008 г. Процедурно предложение от г-н Орлин Иванов за прекратяване на дискусията.
……….. Въздържал Се

13/17.01.2008
Доклад № 26-00-7533/07г./10.01.2008 г. относно становище по петгодишния бизнес план на „Софийска вода” АД.Докл. Бойко Борисов
……….. Въздържал Се

14/17.01.2008
Доклад № 26-00-7081/17.12.2007г. относно закупуване на нова специализирана техника за нуждите на „Чистота – Искър” ЕООД със собствени средства за изпълнение на задълженията на дружеството, като оператор на депото за неопасни отпадъци кв. „Суходол”.Докл. Бойко Борисов
……….. За

15/17.01.2008
Доклад № 93-00-363/17.12.2007г. относно отчисляване на четири броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.Докл. Бойко Борисов
……….. Въздържал Се

16/17.01.2008
Доклад № 94-Л-227/21.12.2007г. относно отписване от списъка на ДМА на „Пазари Север” ЕАД на материални активи.Докл. Бойко Борисов
……….. За

17/17.01.2008
Доклад № 08-16-55/21.12.2007г. относно отписване от списъка на ДМА на „Пазари Изток” ЕАД на част от недвижим имот.Докл. Бойко Борисов
……….. За

18/17.01.2008
Доклад № 08-09-271/17.12.2007г. относно съфинансиране на проект „Красива България” в ОДЗ № 92 „Лозичка”, район „Лозенец”.Докл. Бойко Борисов
……….. За

19/17.01.2008
Доклад № 93-00-5/10.01.2008г. Процедурно предложение от г-н Константин Тилев за прекратяване на дискусията.
……….. Въздържал Се

19/17.01.2008
Доклад № 93-00-5/10.01.2008г. относно смяна на ликвидаторите на „СМХ” ЕАД – в ликвидация.Докл. Стоян Маджаров
……….. Въздържал Се

20/17.01.2008
Доклад № 93-00-352/04.12.2007 г. относно решения приети от УС на Меценатска програма „Култура” на Столична община.Докл. Кирил Арсов
……….. За

21/17.01.2008
Доклад № 08-06-336/20.12.2007 г. относно кандидатстване на Народно читалище „Стефан Караджа”, по схема за безвъзмездна финансова помощ.Докл. Ева Митова
……….. За

22/17.01.2008
Доклад № 08-06-337/20.12.2007 г. относно кандидатстване на Народно читалище „Иван Вазов – 1912”, по схема за безвъзмездна финансова помощ.Докл. Ева Митова
……….. За

23/17.01.2008
Доклад № 26-00-2259/07г./03.01.2008 г. Предложение на г-н Мартин Заимов за отлагане разглеждането на доклада.
……….. За

23/17.01.2008
Доклад № 26-00-2259/07г./03.01.2008 г. относно процедура по чл.15 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХІV-1208, 1248, 1250, кв. 236, м.”Гео Милев – Подуяне – Редута”.Докл. Антоанета Апостолова
……….. Против

24/17.01.2008
Доклад № 08-23-346/19.12.2007г. относно разрешение за съществуване на маломерни паралелки в училищата в район „Панчарево”.Докл. Станимир Пеев
……….. Въздържал Се

25/17.01.2008
Доклад № 08-23-361/27.12.2007 г. относно продължаване срока на договор за наем на общински имот по АОС № 0075/1997г., представляващ помещение с площ 38 кв.м, находящо се в с. Герман.Докл. Станимир Пеев
……….. За

26/17.01.2008
Доклад № 08-23-362/27.12.2007 г. относно продължаване срока на договор от 02.08.1999г. за наем на общински имот по АОС № 1268/23.03.99г., представляващ помещение с площ 42 кв.м, намиращо се в с. Кривина-центъра, отдадено на ЕТ „Кавиад – Катя Милева” за ползване като магазин за хранителни стоки.Докл. Станимир Пеев
……….. За

27/17.01.2008
Доклад № 08-23-363/27.12.2007 г. относно продължаване срока на договор № 01-14/17.06.2004г. за наем на общински имот по АОС № 2417/27.05.04г, представляващ навес с площ 30 кв.м., намиращ се в с. Панчарево.Докл. Станимир Пеев
……….. За

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари