Заседание 4 на СОС – 20.12.07

Коментари от заседанието: Точка 7. Наредба за преместваемите обекти и рекламата. Въздържал се защото наредбата е важна, но за пореден път лошо направена: Не бива преместваемите обекти и рекламата да се третират в една наредба. Необходимо е разбирателство с рекламистите за значително намаляване на рекламните площи. Липсва добра организация в общината за прилагане на наредбата….

Коментари от заседанието:

Точка 7. Наредба за преместваемите обекти и рекламата.
Въздържал се защото наредбата е важна, но за пореден път лошо направена: Не бива преместваемите обекти и рекламата да се третират в една наредба. Необходимо е разбирателство с рекламистите за значително намаляване на рекламните площи. Липсва добра организация в общината за прилагане на наредбата.

Точка 16. За промените в бордовете.
По този начин ГЕРБ поема отговорност, но и ще се види, че продължава модела от миналото и няма да има промяна в управлението на дружествата.

Точка 17.
Не гласувах = въздържал се.
Синята зона е необходима, но начина по които се определя и управлява и разчертава е неправилен. Трябва да има много по-малко места по тротоарите, приходите са занижени, не е необходимо писането на актове.

Точка 22 и 24.
Принципно възразявам на начина по който се представят и аргументират двете предложения.

Точка дневен ред / Заглавие / Мартин Заимов

1/20.12.2007
Питане №93-00-317/29.11.2007г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник относно разрушена и недоизградена инфраструктура в района бл. 37 и 37 А – район „Младост”. .

2/20.12.2007
Питане №93-00-353/05.12.2007г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно договорите за балиране на битови отпадъци. .

3/20.12.2007
Питане №93-01-1169/04.12.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 616/27.07.2007г. на СОС за създаване на електронна система за обработка на документите на СО и СОС. .

4/20.12.2007
Питане №93-00-354/05.12.2007г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно затварянето на центъра на столицата за провеждането на световно първенство по „Биг еър”. .

5/20.12.2007
Питане №93-01-1184/10.12.2007г. от г-н Николай Желев – общински съветник, относно изпълнение на решение № 1091 на СОС от 18.12.2006г. за изработване на предварителни проучвания за развитие на Северен парк и задание за проектиране на ПУП за Спортно-атракционен комплекс с многофункционална зала. .

6/20.12.2007
Доклад №93-00-316/27.11.2007г. Наредба за символиката и отличията на Столична община. Вили Лилков, Владимир Кисьов
….. За

7/20.12.2007
Доклад №93-00-107/06г./10.12.2007г. предложение за прекратяване на дискусията.
….. Против

34/20.12.2007
Доклад №93-00-107/06г./10.12.2007г. гласуване на направените предложения в зала за допълнителни точки.
….. За

7/20.12.2007
Доклад №93-00-107/06г./10.12.2007г. приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
….. Въздържал Се

8/20.12.2007
Доклад №93-00-315/27.11.2007г. предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител и на една персонална пенсия на жена родила и отгледала пет и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст.
….. За

9/20.12.2007
Доклад №93-00-348/30.11.2007г. относно прилагане на Постановление № 237/27.09.2007 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г.
.

10/20.12.2007
Доклад №26-00-5756/04.12.2007г. и 26-00-5757/04.12.2007г. относно удължаване с една година срока на ликвидация на „Отдих и туризъм – Банкя” ЕАД – в ликвидация и „Оборище” ЕООД – в ликвидация и определяне на възнагражденията на ликвидаторите на дружеството.
….. За

11/20.12.2007
Доклад №26-00-6841/07.12.2007г. приключване ликвидацията на „Буката” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.
….. За

12/20.12.2007
Доклад №94-М-696/04.12.2007г. наименуване на улици в район „Студентски”, район „Витоша” и гр. Банкя.
….. Против

13/20.12.2007
Доклад №15-00-475/14.12.2007г. определяне на представител на СОС в Общото събрание на НСОРБ.
….. За

14/20.12.2007
Доклад №12-00-945/05.12.2007г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.Стефан Иванов
….. За

15/20.12.2007
Доклад №12-00-981/11.12.2007г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.Стефан Иванов
….. За

16/20.12.2007
Доклад №93-00-350 /30.11.2007г. освобождаване на общински съветници и кмет на район от Съвета на директорите на търговски дружества с общинско участие. Гласуване за отлагане на точка първа и точка втора от проекта за решение.
….. За

16/20.12.2007
Доклад №93-00-350 /30.11.2007г. гласуване точки трета, четвърта, пета, шеста и седма от проекта за решение.
.

17/20.12.2007
Доклад №26-00-7161/12.12.2007г. промяна обхвата на режим за краткотрайно платено паркиране „Синя зона”.
.

18/20.12.2007
Доклад №08-23-313/22.11.2007г. искане за откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обекти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Панчарево”.
.

19/20.12.2007
Доклад №08-23-314/22.11.2007г. искане за откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения, части от обекти – публична общинска собственост, предназначени за лекарски и зъболекарски кабинети, намиращи се в с. Кривина, район „Панчарево”.
….. За

20/20.12.2007
Доклад №93-00-360/14.12.2007г. процедурно предложение за прекратяване на дискусията
….. За

20/20.12.2007
Доклад №93-00-360/14.12.2007г. предложение на г-н Георги Свиленски и г-н Радослав Тошев за отлагане приемането на точка трета и точка четвърта от становището.
….. Против

20/20.12.2007
Доклад №93-00-360/14.12.2007г. освобождаване на г-н Христоско Вретенаров като член на Съвета на директорите на „ТРАМКАР“ЕАД .
….. За

21/20.12.2007
Доклад №08-18-201/15.12.2007г. промяна в характера на общинската собственост от частна в публична за имот, намиращ се в кв. „Суходол“, ул. „Овчо поле“, представляващ прилежаща триетажна сграда към спортна зала на 72-ро ОУ „Христо Ботев“.
….. За

22/20.12.2007
Доклад №93-00-362/15.12.2007г. определяне на средни брутни заплати за функция „Образование“.
….. Въздържал Се

23/20.12.2007
Доклад №08-07-288/17.12.2007г. разкриване на кухня за детска преходна храна в ОДЗ № 65 „Слънчево детство“.
….. За

24/20.12.2007
Доклад №92-00-50/18.12.2007 г. отпускане на средства за финансова подкрепа на Националната гвардейска част.
….. Въздържал Се

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари