Заседание 6 на СОС – 05.02.08

Коментари от заседанието: Точка 7. Предложих отлагана на гласуването с мотива, че това е един от най-важните документи на общинския съвет а това което ни е предложено е крайно некачествено подготвено – без добри аргументи, статистика и изчисления и не позволява добро гласуване. Дисциплинираните съветници на ГЕРБ гласуваха против отлагане и евентуално подобрение. Точка дневен…

Коментари от заседанието:

Точка 7.
Предложих отлагана на гласуването с мотива, че това е един от най-важните документи на общинския съвет а това което ни е предложено е крайно некачествено подготвено – без добри аргументи, статистика и изчисления и не позволява добро гласуване. Дисциплинираните съветници на ГЕРБ гласуваха против отлагане и евентуално подобрение.

Точка дневен ред / Заглавие / Мартин Заимов

01/05.02.2008
Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци. .

02/05.02.2008
Питане № 93-01-67/23.01.2008г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник, относно процедура по освобождаване и назначаване на ръководни кадри в районните звена на общинската администрация. .

03/05.02.2008
Питане № 93-00-29/29.01.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно увеличаване на нивата на шума в столицата и липсата на ефективен контрол и санкции за нарушителите. .

04/05.02.2008
Питане № 93-01-83/28.01.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно решаване на проблемите, създадени от ромското гето в ж.к. Сердика, район „Възраждане”. .

05/05.02.2008
Питане № 93-01-84/28.01.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за преодоляване на кризата с над 3000 недостигащи места в детски ясли и градини. .

06/05.02.2008
Питане № 93-01-85/28.01.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно неправомерно настаняване на Управление „Социални дейности” в Дом за възрастни хора – Зона Б-5, бл. 4. .

07/05.02.2008
Доклад № 93-00-359/14.12.2007г. Гласуване на предложението на г-н Мартин Заимов и г-н Георги Кадиев за отлагане разглеждането на доклада ,
. За

07/05.02.2008
Доклад № 93-00-359/14.12.2007г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г.Докл. Бойко Борисов
. Против

08/05.02.2008
Доклад № 93-00-4/09.01.2008г. относно промяна в структурата на Столична община.Докл. Бойко Борисов
. За

09/05.02.2008
Доклад № 12-00-28/14.01.2008г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и след приватизационен контрол за 2007г.Докл. Стефан Иванов .

10/05.02.2008
Доклад № 12-00-96/28.01.2008г. относно избиране на Главен изпълнителен директор, Изпълнителен директор по приватизация и Изпълнителен директор по следприватизационен контрол на СОАП.Докл. Данаил Кирилов .

11/05.02.2008
Доклад № 93-00-366/27.12.2007г. относно приемане на годишния план за ползване от горите и дейностите по възпроизводство, защита и други лесовъдски мероприятия в Общинския горски фонд през 2008г.Докл. Бойко Борисов
. Въздържал Се

12/05.02.2008
Доклад № 66-02-1438/29.12.2007г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м.„Орландовци-Малашевци” – Парк „Братска могила” – кв.160 /стар/, квартали 15а, 15б, 15в, 16б, 105, 106, 108, 160, 196/нови/.Докл. Бойко Борисов .

13/05.02.2008
Доклад № 66-02-1295/07г./08.01.2008г. относно проект за ПУП – парцеларен план за газопроводно отклонение от ТРС „Кремиковци” до производствена площадка на „Интерпайп”АД в землището на с. Горни Богров.Докл. Бойко Борисов .

14/05.02.2008
Доклад № 93-00-13/15.01.2008г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.Докл. Бойко Борисов
. За

15/05.02.2008
Доклад № 08-02-387/12.12.2007г. относно процедура за отдаване под наем на помещение с площ от 130 кв. м. в сградата на ОКИ „Красно село” на бул. „Цар Борис III” № 41.Докл. Пламен Църноречки .

16/05.02.2008
Доклад № 08-03-199/18.12.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРП за УПИ ІІІ-11, кв. 128, местност „Пробив бул. Пенчо Славейков”.Докл. Ева Сеизова .

17/05.02.2008
Доклад № 08-04-240/13.12.2007г. относно удължаване срока на договор за наем на помещение в административната сграда на СО, район „Оборище” – публична общинска собственост за срок до 5 години.Докл. Пенка Арменкова .

18/05.02.2008
Доклад № 08-11-172/13.12.2007г. относно осигуряване на годишна целева субсидия на ДИЦ ”Театър Ателие 313”, АОС № 199/08.12.97 г., находящ се в район „Красна поляна”.Докл. Иван Чакъров
. За

19/05.02.2008
Доклад № 26-00-6592/07г./07.01.2008г. относно предложение за наименуване на улица кв. „Симеоново – Драгалевци” – II кв. 22 А, район „Витоша” с името „Красива гледка”.Докл. Любен Петров .

20/05.02.2008
Доклад № 08-20-362/07г./21.01.2008г. относно отмяна на Решение № 21 по Протокол № 41 от 1998г. на Столичния общински съвет.Докл. Младен Младенов .

21/05.02.2008
Доклад № 93-00-5/04.02.2008 г. относно предложение за смяна на ликвидаторите на СМХ ЕАД.Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова .

22/05.02.2008
Доклад № 93-00-6/04.02.2008 г. относно изменение на Решение № 46 по Протокол № 5 от 17.І.2008.Докл. Данаил Кирилов .

23/05.02.2008
Доклад № 93-01-113/04.02.2008 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на СОС.Докл. Андрей Иванов
. За

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари