Заседание 12 на СОС – 15.05.08

Коментари от заседанието: Точка 7. Въздържал се. Неизпълнимо е. Би трябвало да се разсрочи за две години. Точка 9. Работи се на парче. Против тази практика. Няма ясна стратегия за училищата . Няма причина да се дава приоритет на кабинета по руски за сметка на английски, турски, гръцки, румънски или сръбски. Против да бъде само…

Коментари от заседанието:

Точка 7.
Въздържал се. Неизпълнимо е. Би трябвало да се разсрочи за две години.

Точка 9.
Работи се на парче. Против тази практика. Няма ясна стратегия за училищата . Няма причина да се дава приоритет на кабинета по руски за сметка на английски, турски, гръцки, румънски или сръбски.
Против да бъде само по руски език.

Точка 10.
Против само за да може да се обърне специално внимание на необходимостта от игрище във Филиповци.

Точка 14. и 15.
Бездарно ръчно управление на две болници. Две точки на поредното управленско неумение и липса на прозрачност и ясна стратегия. Гарантираното открито управление на ГЕРБ очевидно се компрометира с тези две точки. Алианс за София демонстрира отношението си към тези две предложени точки като напусна залата.

Точка 16. Таксиметрови услуги.
За.
Но необходими са следните четири мерки за такситата:
1) намаляване на бюрокрацията (от 11 на 5 изисквани документи)
2) третиране на такситата като градски транспорт
а) движение по лентите за автобус.
б) спиране за качване, слизане и изчакване дори на места забранени за спиране.
3) удвояване броя на стоянки за такситата.

Точка 24.
Против. Цената е ниска и се позволява допълнително застрояване в Борисовата градина.

Точка 25.
Въздържал се. Поредната абдикация от отговорност на общината

Точка дневен ред / Заглавие / Мартин Заимов

01/15.05.2008
Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци. .

02/15.05.2008
Питане № 93-01-3122/04.04.2008 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, извършени от Столичната община разходи за балиране, съхранение, транспортиране и депониране на отпадъци. .

03/15.05.2008
Питане № 93-01-3133/07.04.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, наложителна промяна на организацията с пътни знаци на платеното паркиране в Синята зона на столицата. .

04/15.05.2008
Питане № 93-01-3254/17.04.2008г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, цялостното почистване на коритото на Владайската река. .

05/15.05.2008
Доклад № 93-00-3069/29.04.2008 г. приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2008 г. Докл. Андрей Иванов .

06/15.05.2008
Доклад № 93-00-3085/08.05.2008 г. откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на Системен интегратор за професионално осигуряване на дейностите по изграждане и внедряване на съвременни информационни технологии на Столична община. Докл. Андрей Иванов
… За

07/15.05.2008
Доклад № 62-00-3019(1)/08.05.2008 г. освобождаване от длъжност на управителя на ОГФМСП. Докл. Ирина Йорданова, Росен Малинов, Лорита Радева, Николай Желев, Елен Герджиков
… Въздържал се

08/15.05.2008
Доклад № 08-23-3091(2)/08.05.2008 г. осигуряване на средства от СОПФ за реконструкция на административната сграда на район Панчарево за преминаване в режим на работа „на едно гише”. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков .

09/15.05.2008
Доклад № 93-01-3312(1)/08.05.2008 г. прекратяване на дискусията
… За

09/15.05.2008
Доклад № 93-01-3312(1)/08.05.2008 г. Предложение направено в зала от г-н Хр Христов
… Против

09/15.05.2008
Доклад № 93-01-3312(1)/08.05.2008 г. отпускане на средства за изграждане на образцов кабинет за изучаване на руски език в 32 СОУ с изучаване на чужди езици „Св. Кл. Охридски”. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… Против

10/15.05.2008
Доклад № 93-01-3293/08.05.2008 г. осигуряване на средства за изграждане на помощно игрище към стадиона в с. Бистрица. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… Против

11/15.05.2008
Доклад № 93-00-3084/08.05.2008 г. финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяване на съществуващи зелени площи – бул. „Димитър Петков” на територията на район „Възраждане”. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… За

12/15.05.2008
Доклад № 93-01-3317(1)/08.05.2008 г. съфинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд хидроизолацията на покрива на „ДКЦ XXX – София” ООД по Проект „Красива България” 2008 г. Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
… За

13/15.05.2008
Доклад № 12-00-3158/25.04.2008 г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обект – общинска собственост. Докл. Данаил Кирилов
… За

14/15.05.2008 Доклад № 29-00-3034(1)/08.05.2008 г. прекратяване на дискусията

Демонстративно напускане на залата от Алианс за София

14/15.05.2008 Доклад № 29-00-3034(1)/08.05.2008 г. Предложение г-н Хр Христов направено в зала

Демонстративно напускане на залата от Алианс за София

14/15.05.2008 Доклад № 29-00-3034(1)/08.05.2008 г. провеждане на годишно общо събрание на акционерите на І САГБАЛ – „Св. София” АД. Докл. Данаил Кирилов

Демонстративно напускане на залата от Алианс за София

15/15.05.2008 Доклад № 29-00-3016(1)/08.05.2008 г. провеждане на годишно общо събрание на акционерите на ІV МБАЛ – София АД. Докл. Данаил Кирилов

Демонстративно напускане на залата от Алианс за София

16/15.05.2008
Доклад № 93-00-79/17.03.2008 г. изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община. Докл. Велизар Стоилов .

17/15.05.2008
Доклад № 93-00-3040/09.04.2008 г. опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България. Докл. Минко Герджиков .

18/15.05.2008
Доклад № 93-01-3235/16.04.2008 г. даване разрешение на управителя на „Чистота – Искър” ЕООД да подпише „запис на заповед”. Докл. Минко Герджиков
… За

19/15.05.2008
Доклад № 93-00-3064/23.04.2008 г. удължаване с дванадесет месеца срока на ликвидацията на „Метрострой” ЕАД – в ликвидация, промяна в състава на ликвидационната комисия и определяне на възнагражденията на ликвидаторите на дружеството. Докл. Минко Герджиков
… За

20/15.05.2008
Доклад № 93-00-3065/23.04.2008 г. промяна на адреса на управление на „Пазари Възраждане” ЕАД. Докл. Минко Герджиков
… За

21/15.05.2008
Доклад № 93-00-3082/08.05.2008 г. продължаване срока на договор за предоставен за ползване един брой микробус марка „Мерцедес-Бенц” МБ 312Д/3550 с регистрационен номер С 16 22 РР за срок от 2 години на НЦСР. Докл. Албена Атанасова
… За

22/15.05.2008
Доклад № 93-00-3052/17.04.2008 г. осигуряване на средства за честване на юбилейни годишнини на детски градини и училища. Докл. Йорданка Фандъкова
… За

23/15.05.2008
Доклад № 93-00-3063/22.04.2008г. дофинансиране на охранителната дейност в общинските учебни заведения на територията на Столична община за 2008 г. Докл. Йорданка Фандъкова
… Въздържал се

24/15.05.2008
Доклад № 93-01-3332/30.04.2008 г. процедура за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване и прекратяване на съсобственост в поземлен имот. Докл. Росен Желязков
… Против

25/15.05.2008
Доклад № 93-01-3333/30.04.2008 г. процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ III – 188, 2567 от кв. № 33 А, по плана на кв. „Драгалевци”, находящ се в гр. София, район „Витоша”. Докл. Росен Желязков
… Въздържал се

26/15.05.2008
Доклад № 93-00-3079/07.05.2008 г. доброволно прилагане на ПУП за УПИ VI-1219, чрез продажба на общинската част, представляваща реална част с площ 66,00 кв. м., от кв. 39, м. „Орландовци-Малашевци”. Докл. Росен Желязков
… За

27/15.05.2008
Доклад № 62-01-23/18.03.2008 г. осигуряване на средства в размер на 35 000 лв. за съфинансиране на Церемонията по връчване на наградите за театрално изкуство „Аскеер”. Докл. Поля Станчева
… За

28/15.05.2008
Доклад № 08-02-3057(2)/25.04.2008 г. отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, за учебни цели в сградата на 19-то СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”, чрез конкурс. Докл. Мита Георгиева
… За

29/15.05.2008
Доклад № 93-00-3023/02.04.2008 г. поставяне на мемориална плоча в памет на убитите след 9 септември 1944 г. шестима възпитаници на II-ра Софийска мъжка гимназия – Петър Пейчев, Борислав Йорданов, Богдан Величков, Бойчо Балтов, Михаил Бояджиев, Пейчо Апостолов. Докл. Вили Лилков .

30/15.05.2008
Доклад № 93-00-3075/07.05.2008 г. изграждане на Паметник на жертвите на комунистическите режими в света. Докл. Вили Лилков, Владимир Кисьов
… За

31/15.05.2008
Доклад № 08-13-3041/22.04.2008 г. преобразуване на 141 СОУ „Народни будители” в 141 ОУ „Народни будители”, район Надежда. Докл. Димитър Димов .

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари